Regulamin sali zabaw dla dzieci

 1. Wejście do Sali zabaw:
 1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 12 lat.
 2. Dziecko wchodzi do Sali zabaw tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna,
  w trakcie całego pobytu na Sali zabaw pozostaje pod jego ścisłą opieką.
 3. Dzieci wchodzą do Sali zabaw w skarpetach, rajstopach lub pantoflach z miękką podeszwą.
 4. Opiekunowie wchodzą do Sali zabaw zakładając ochraniacze na buty lub w skarpetach.
 5. Do Sali zabaw wchodzi się bez ubrania wierzchniego, a także plecaków, toreb, czy reklamówek, które można zawiesić w szatni.
 6. Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy, w szczególności dotyczy to  pozostawionych butów.
 1. Zasady bezpieczeństwa zabawy:

Strój dziecka:

 1. Ze względu na możliwość przetarcia skóry dziecka podczas zjeżdżania ze zjeżdżalni, dzieci nie powinny mieć gołych nóg i rąk. Zalecamy zapewnienie dziecku wygodnego stroju, np. dresu.
 2. Dzieci nie mogą przebywać w Sali zabaw w bosych stopach.
 3. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów. Przed rozpoczęciem zabawy, opiekun powinien opróżnić kieszenie dziecka.

Zasady korzystania ze sprzętów do zabawy:

 1. Ze sprzętów do zabawy należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich bawiących się w Sali zabaw dzieci istnieje konieczność stosowania się do poniższych zasad:
 • nie popychamy innych dzieci
 • nie wynosimy piłeczek z basenu
 • nie wnosimy jedzenia i napojów do strefy zabaw
 • nie jemy, ani nie pijemy podczas zabawy ze względu na groźbę zadławienia
 • nie wchodzimy na siatkę zabezpieczającą
 • nie wchodzimy na zewnętrzne konstrukcje
 • nie wspinamy się po wewnętrznych ścianach konstrukcji
 • nie zjeżdżamy głową w dół, nie skaczemy ze zjeżdżalni, nie wchodzimy na nie „pod prąd”
 • nie wnosimy na konstrukcję zabawową rowerków, samochodzików, ani innych sprzętów i zabawek
 • nie niszczymy sprzętu, zabawek, ani elementów wyposażenia Sali zabaw.

Pozostałe zasady:

 1. Jedzenie i napoje można spożywać tylko przy stolikach.
 2. Na terenie Sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów
  i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.

III. Pozostawienie dziecka pod opieką pracownika Sali zabaw

 1. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka w Sali zabaw pod opieką personelu Sali zabaw na określony czas. W takim wypadku pełnoletni opiekun powinien wyraźnie zgłosić chęć oddania dziecka pod opiekę Sali zabaw podczas jego nieobecności i uzyskać zgodę od pracownika Sali zabaw. Sala zabaw zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na pozostawienie dziecka w Sali zabaw przez opiekuna podczas jego nieobecności.
 2. Dziecko powinno zostać odebrane przez opiekuna, który je pozostawił w Sali zabaw, chyba że opiekun przed pozostawieniem dziecka w Sali zabaw na piśmie upoważni inną osobę wskazaną z imienia i nazwiska upoważnioną do odbioru dziecka z Sali zabaw.
 3. Przy oddawaniu dziecka pod opiekę Sali zabaw opiekun powinien podać pracownikowi Sali zabaw imię i nazwisko dziecka, swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, a także dodatkowo numer telefonu do drugiej osoby upoważnionej do obioru dziecka z Sali zabaw.
 4. Podczas pozostawienia dziecka samodzielnie pracownicy Sali zabaw dbają o jego bezpieczeństwo.
 5. Opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka, jeśli otrzyma informację o takiej konieczności, w szczególności w razie choroby dziecka, czy innych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem dziecka, czy innych dzieci przebywających w Sali zabaw.
 6. Opiekun zobowiązany jest poinformować pracownika Sali zabaw o wszelkich okolicznościach dotyczących dziecka mających lub mogących mieć wpływ na zabezpieczenie dziecku należytej opieki w czasie zabawy w Sali zabaw, w szczególności dotyczy to informacji o posiadanych przez dziecko schorzeniach, takich jak astma, epilepsja, zaburzenia słuchu, itp., czy o niepełnosprawności dziecka.
 7. Opiekun oddając dziecko pod opiekę Sali zabaw powinien zaopatrzyć dziecko w przekąskę i picie. Proponuje się pozostawienie dodatkowego ubrania na zamianę.
 8. Maksymalny czas pozostawania dziecka w Sali zabaw bez opiekuna to 2 godziny .
 1. Cennik, zapisy dotyczące treści umowy o udostępnienie Sali dziecku
 1. W momencie przyjęcia przez pracownika Sali zabaw od opiekuna odpowiedniej kwoty wskazanej w Cenniku Sali Zabaw, zawarta zostaje umowa pomiędzy opiekunem a właścicielem Sali zabaw, na podstawie której właściciel Sali zabaw zobowiązany jest wobec opiekuna do udostępnienia dziecku do zabawy powierzchni Sali zabaw wraz ze znajdującym się w niej sprzętem (co nie wyklucza możliwości obecności innych dzieci w tym czasie w Sali zabaw), a opiekun zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu przez siebie i dziecko pozostające pod jego opieką.
 2. Wejście dziecka i opiekuna na Salę zabaw możliwe jest po uiszczeniu opłaty, zgodnie z Cennikiem Sali Zabaw.
 3. Koszt zabawy dziecka wskazany jest w Cenniku Sali Zabaw.
 4. Wniesienie opłaty uprawnia do jednorazowego wstępu do Sali zabaw.
 5. Dokonanie płatności lub wprowadzenie dziecka do Sali zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 1. Odpowiedzialność Sali zabaw za rzeczy

Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione, zniszczone lub skradzione w Sali zabaw.

 1. Zdarzenia na Sali
 1. W przypadku, gdy w Sali zabaw będzie miało miejsce jakiekolwiek zdarzenie, w wyniku którego poszkodowane zostanie dziecko lub opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Sali zabaw na piśmie opisując okoliczności zdarzenia i jego skutki, a następnie opiekun zobowiązany jest dostarczyć Sali zabaw opinię lekarską dotyczącą stanu zdrowia poszkodowanego w takim zdarzeniu.
 2. Wszelkie roszczenia odwołujące się do zdarzeń, które nie zostały zgłoszone zgodnie z zapisem zamieszczonym powyżej, będą traktowane jako roszczenia nie dotyczące zdarzeń powstałych w czasie lub w konsekwencji przebywania w Sali zabaw i nie będą mogły być kierowane do właściciela Sali zabaw.

VII. Organizacja przyjęć urodzinowych i innych

 1. Właściciel Sali zabaw organizuje na terenie Sali zabaw przyjęcia urodzinowe oraz inne imprezy okolicznościowe dla dzieci (dalej zwane: „Przyjęcia”).
 2. Zamówienie organizacji Przyjęcia w Sali zabaw wymaga wcześniejszej rezerwacji i ustalenia terminu i godziny Przyjęcia. Warunkiem rezerwacji terminu Przyjęcia jest wpłata zadatku zgodnie z Cennikiem Sali Zabaw. Kwoty należne z tytułu organizacji Przyjęcia wymienione są w Cenniku Sali Zabaw.
 3. Przyjęcie trwa 2 godziny zegarowe.
 4. Organizacja Przyjęcia polega na:
 • udostępnieniu dzieciom uczestniczącym w przyjęciu Sali zabaw do zabawy (nie wyklucza to możliwości obecności innych dzieci w tym czasie w Sali zabaw),
 • udostępnieniu dzieciom osobnej salki urodzinowej (za dodatkową opłatą),
 • zorganizowaniu poczęstunku dla dzieci,
 • jednokrotnym malowaniu buziek wszystkim dzieciom zgłaszającym taką chęć
 • udostępnieniu rodzicom zamawiającym Przyjęcie minimum 2 stolików dla dorosłych w Sali zabaw
 1. Przyjęcia organizowane są w przypadku uczestniczenia w nich co najmniej 8 dzieci.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia liczby gości na dzień przed Przyjęciem. W braku takiego potwierdzenia, organizator przyjęcia przygotuje Przyjęcie zgodnie z liczbą gości podaną w zamówieniu.
 3. W czasie trwania Przyjęcia w Sali zabaw powinien być obecny Zamawiający organizację Przyjęcia lub inna osoba dorosła wyznaczona przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający Przyjęcie jest odpowiedzialny za zapewnienie dzieciom będącym na Przyjęciu należytej opieki .

VIII. Regulamin wypożyczalni strojów

 

 1. Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą gdy opuści on teren wypożyczalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane.
 2. Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz wpłacenie kaucji w wysokości ustalonej przez wypożyczalnię.
 3. Wypożyczający zobowiązany jest podać wypożyczalni swoje aktualne dane osobowe oraz numer kontaktowy.
 4. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim zostały wypożyczone.
 5. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z wypożyczalnią w przypadku nie dokonania zwrotu stroju.
 6. Stroje wypożycza się na okres 1 doby.
 7. Opłaty pobierane są z góry.
 8. W przypadku zwrotu stroju po upływie 1 doby pobierana jest opłata za każdą kolejną dobę zgodnie z cennikiem.
 9. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczenie stroju od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni.
 10. W przypadku nie dokonania zwrotu stroju bądź zniszczenia lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju lub pokryć koszty naprawy lub przywrócenia go do stanu pierwotnego.
 11. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.
 12. W niektórych okolicznościach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą pracownika firmy.

Informacja o właścicielu Sali zabaw:

PA PLAY Spółka Cywilna A. Sochacki P. Przeszło

Gen. Fieldorfa Emila 41 lok. O.102B

04-125 Warszawa

NIP: 9512304­­­883

 
<li><strong><u> Wejście do Sali zabaw:</u></strong></li> <li>Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 12 lat.</li><li>Dziecko wchodzi do Sali zabaw tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna, <br />w trakcie całego pobytu na Sali zabaw pozostaje pod jego ścisłą opieką.</li><li>Dzieci wchodzą do Sali zabaw w skarpetach, rajstopach lub pantoflach z miękką podeszwą.</li><li>Opiekunowie wchodzą do Sali zabaw zakładając ochraniacze na buty lub w skarpetach.</li><li>Do Sali zabaw wchodzi się bez ubrania wierzchniego, a także plecaków, toreb, czy reklamówek, które można zawiesić w szatni.</li><li>Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy, w szczególności dotyczy to  pozostawionych butów.</li> <br /><br /><li><strong><u> Zasady bezpieczeństwa zabawy:</u></strong></li> <u>Strój dziecka:</u><li>Ze względu na możliwość przetarcia skóry dziecka podczas zjeżdżania ze zjeżdżalni, dzieci nie powinny mieć gołych nóg i rąk. Zalecamy zapewnienie dziecku wygodnego stroju, np. dresu.</li><li>Dzieci nie mogą przebywać w Sali zabaw w bosych stopach.</li><li>Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów. Przed rozpoczęciem zabawy, opiekun powinien opróżnić kieszenie dziecka.</li> <br /><u>Zasady korzystania ze sprzętów do zabawy:</u><li>Ze sprzętów do zabawy należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.</li><li>Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich bawiących się w Sali zabaw dzieci istnieje konieczność stosowania się do poniższych zasad:</li> <li>nie popychamy innych dzieci</li><li>nie wynosimy piłeczek z basenu</li><li>nie wnosimy jedzenia i napojów do strefy zabaw</li><li>nie jemy, ani nie pijemy podczas zabawy ze względu na groźbę zadławienia</li><li>nie wchodzimy na siatkę zabezpieczającą</li><li>nie wchodzimy na zewnętrzne konstrukcje</li><li>nie wspinamy się po wewnętrznych ścianach konstrukcji</li><li>nie zjeżdżamy głową w dół, nie skaczemy ze zjeżdżalni, nie wchodzimy na nie „pod prąd”</li><li>nie wnosimy na konstrukcję zabawową rowerków, samochodzików, ani innych sprzętów i zabawek</li><li>nie niszczymy sprzętu, zabawek, ani elementów wyposażenia Sali zabaw.</li> <u>Pozostałe zasady:</u><li>Jedzenie i napoje można spożywać tylko przy stolikach.</li><li>Na terenie Sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów <br />i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.<br /><br /></li> <strong><u>III. Pozostawienie dziecka pod opieką pracownika Sali zabaw</u></strong><br /><li>Istnieje możliwość pozostawienia dziecka w Sali zabaw pod opieką personelu Sali zabaw na określony czas. W takim wypadku pełnoletni opiekun powinien wyraźnie zgłosić chęć oddania dziecka pod opiekę Sali zabaw podczas jego nieobecności i uzyskać zgodę od pracownika Sali zabaw. Sala zabaw zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na pozostawienie dziecka w Sali zabaw przez opiekuna podczas jego nieobecności.</li><li>Dziecko powinno zostać odebrane przez opiekuna, który je pozostawił w Sali zabaw, chyba że opiekun przed pozostawieniem dziecka w Sali zabaw na piśmie upoważni inną osobę wskazaną z imienia i nazwiska upoważnioną do odbioru dziecka z Sali zabaw.</li><li>Przy oddawaniu dziecka pod opiekę Sali zabaw opiekun powinien podać pracownikowi Sali zabaw imię i nazwisko dziecka, swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, a także dodatkowo numer telefonu do drugiej osoby upoważnionej do obioru dziecka z Sali zabaw.</li><li>Podczas pozostawienia dziecka samodzielnie pracownicy Sali zabaw dbają o jego bezpieczeństwo.</li><li>Opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka, jeśli otrzyma informację o takiej konieczności, w szczególności w razie choroby dziecka, czy innych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem dziecka, czy innych dzieci przebywających w Sali zabaw.</li><li>Opiekun zobowiązany jest poinformować pracownika Sali zabaw o wszelkich okolicznościach dotyczących dziecka mających lub mogących mieć wpływ na zabezpieczenie dziecku należytej opieki w czasie zabawy w Sali zabaw, w szczególności dotyczy to informacji o posiadanych przez dziecko schorzeniach, takich jak astma, epilepsja, zaburzenia słuchu, itp., czy o niepełnosprawności dziecka.</li><li>Opiekun oddając dziecko pod opiekę Sali zabaw powinien zaopatrzyć dziecko w przekąskę i picie. Proponuje się pozostawienie dodatkowego ubrania na zamianę.</li><li>Maksymalny czas pozostawania dziecka w Sali zabaw bez opiekuna to 2 godziny .</li> <br /><li><strong><u> Cennik, zapisy dotyczące treści umowy o udostępnienie Sali dziecku</u></strong></li> <li>W momencie przyjęcia przez pracownika Sali zabaw od opiekuna odpowiedniej kwoty wskazanej w Cenniku Sali Zabaw, zawarta zostaje umowa pomiędzy opiekunem a właścicielem Sali zabaw, na podstawie której właściciel Sali zabaw zobowiązany jest wobec opiekuna do udostępnienia dziecku do zabawy powierzchni Sali zabaw wraz ze znajdującym się w niej sprzętem (co nie wyklucza możliwości obecności innych dzieci w tym czasie w Sali zabaw), a opiekun zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu przez siebie i dziecko pozostające pod jego opieką.</li><li>Wejście dziecka i opiekuna na Salę zabaw możliwe jest po uiszczeniu opłaty, zgodnie z Cennikiem Sali Zabaw.</li><li>Koszt zabawy dziecka wskazany jest w Cenniku Sali Zabaw.</li><li>Wniesienie opłaty uprawnia do jednorazowego wstępu do Sali zabaw.</li><li>Dokonanie płatności lub wprowadzenie dziecka do Sali zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.</li> <br /><li><strong><u> Odpowiedzialność Sali zabaw za rzeczy</u></strong></li> Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione, zniszczone lub skradzione w Sali zabaw.<br /><li><strong><u> Zdarzenia na Sali</u></strong></li> <li>W przypadku, gdy w Sali zabaw będzie miało miejsce jakiekolwiek zdarzenie, w wyniku którego poszkodowane zostanie dziecko lub opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Sali zabaw na piśmie opisując okoliczności zdarzenia i jego skutki, a następnie opiekun zobowiązany jest dostarczyć Sali zabaw opinię lekarską dotyczącą stanu zdrowia poszkodowanego w takim zdarzeniu.</li><li>Wszelkie roszczenia odwołujące się do zdarzeń, które nie zostały zgłoszone zgodnie z zapisem zamieszczonym powyżej, będą traktowane jako roszczenia nie dotyczące zdarzeń powstałych w czasie lub w konsekwencji przebywania w Sali zabaw i nie będą mogły być kierowane do właściciela Sali zabaw.</li> <br /><strong><u>VII. Organizacja przyjęć urodzinowych i innych</u></strong><br /><li>Właściciel Sali zabaw organizuje na terenie Sali zabaw przyjęcia urodzinowe oraz inne imprezy okolicznościowe dla dzieci (dalej zwane: „Przyjęcia”).</li><li>Zamówienie organizacji Przyjęcia w Sali zabaw wymaga wcześniejszej rezerwacji i ustalenia terminu i godziny Przyjęcia. Warunkiem rezerwacji terminu Przyjęcia jest wpłata zadatku zgodnie z Cennikiem Sali Zabaw. Kwoty należne z tytułu organizacji Przyjęcia wymienione są w Cenniku Sali Zabaw.</li><li>Przyjęcie trwa 2 godziny zegarowe.</li><li>Organizacja Przyjęcia polega na:</li> <li>udostępnieniu dzieciom uczestniczącym w przyjęciu Sali zabaw do zabawy (nie wyklucza to możliwości obecności innych dzieci w tym czasie w Sali zabaw),</li><li>udostępnieniu dzieciom osobnej salki urodzinowej (za dodatkową opłatą),</li><li>zorganizowaniu poczęstunku dla dzieci,</li><li>jednokrotnym malowaniu buziek wszystkim dzieciom zgłaszającym taką chęć</li><li>udostępnieniu rodzicom zamawiającym Przyjęcie minimum 2 stolików dla dorosłych w Sali zabaw</li> <li>Przyjęcia organizowane są w przypadku uczestniczenia w nich co najmniej 8 dzieci.</li><li>Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia liczby gości na dzień przed Przyjęciem. W braku takiego potwierdzenia, organizator przyjęcia przygotuje Przyjęcie zgodnie z liczbą gości podaną w zamówieniu.</li><li>W czasie trwania Przyjęcia w Sali zabaw powinien być obecny Zamawiający organizację Przyjęcia lub inna osoba dorosła wyznaczona przez Zamawiającego.</li><li>Zamawiający Przyjęcie jest odpowiedzialny za zapewnienie dzieciom będącym na Przyjęciu należytej opieki .</li> <br /><strong><u>VIII. Regulamin wypożyczalni strojów</u></strong><strong><u> </u></strong><li>Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą gdy opuści on teren wypożyczalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane.</li><li>Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz wpłacenie kaucji w wysokości ustalonej przez wypożyczalnię.</li><li>Wypożyczający zobowiązany jest podać wypożyczalni swoje aktualne dane osobowe oraz numer kontaktowy.</li><li>Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim zostały wypożyczone.</li><li>Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z wypożyczalnią w przypadku nie dokonania zwrotu stroju.</li><li>Stroje wypożycza się na okres 1 doby.</li><li>Opłaty pobierane są z góry.</li><li>W przypadku zwrotu stroju po upływie 1 doby pobierana jest opłata za każdą kolejną dobę zgodnie z cennikiem.</li><li>Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczenie stroju od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni.</li><li>W przypadku nie dokonania zwrotu stroju bądź zniszczenia lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju lub pokryć koszty naprawy lub przywrócenia go do stanu pierwotnego.</li><li>Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.</li><li>W niektórych okolicznościach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą pracownika firmy.</li> <br /><strong><u>Informacja o właścicielu Sali zabaw:</u></strong>PA PLAY Spółka Cywilna A. Sochacki P. PrzeszłoGen. Fieldorfa Emila 41 lok. O.102B04-125 Warszawa       NIP: 9512304­­­883